Vragen? Bel 06 14 76 85 61

Liever chatten? Wij zijn ook op Whatsapp bereikbaar!

Vragen? Klik op het icoon voor direct contact

Bellen voor houtkachel

Bellen

Algemene Voorwaarden

1. Contactgegevens en definities
Focos Haardenspeciaalzaak is onderdeel van Kachelzaak Nederland B.V. gevestigd te:
Bornholmstraat 8a
9723 AX GRONINGEN
Kvk nr. 01128764

Ons kantoor is gevestigd te:
Ptolemaeusstraat 11-1
1098 GV Amsterdam

Focos Haardenspeciaalzaak, hierna ook te noemen leverancier, is bereikbaar op telefoonnummer 06 14 76 85 61 of via e-mailadres verkoop@haardenspeciaalzaak.com. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Focos Haardenspeciaalzaak en Klant (hierna ook te noemen consument of opdrachtgever) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Focos Haardenspeciaalzaak, voor de uitvoering waarvan door Focos Haardenspeciaalzaak derden dienen te worden betrokken.
2. Totstandkoming overeenkomst
De goederen met hun omschrijving die op de website van www.haardenspeciaalzaak.com terug te vinden zijn, vormen op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelformulier in te vullen op de website van Focos Haardenspeciaalzaak om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Focos Haardenspeciaalzaak kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt overigens, dat deze zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Focos Haardenspeciaalzaak ontlenen.
3. Herroepingsrecht – Koop op afstand

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Focos Haardenspeciaalzaak. Het kenbaar maken dient de consument te doen door een email te sturen naar verkoop@haardenspeciaalzaak.com. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

3.1 Kosten in geval van herroeping
 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Focos Haardenspeciaalzaak dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Focos Haardenspeciaalzaak of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

   
3.2 Uitsluiting herroepingsrecht
 1. Focos haardenspeciaalzaak kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Focos Haardenspeciaalzaak dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

4. Eigendomsoverdracht
Leverancier blijft volledig eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de ontvangst van de goederen door de klant.
5. Prijzen
De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De leverings- of verzendingskosten (indien van toepassing) zijn aangegeven. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden maximaal 30 dagen en zolang de voorraad strekt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.
6. Betaling/Facturatie
De klant kan zijn bestelling betalen op de volgende wijze: a) middels Ideal, na plaatsing van de bestelling via de website b) middels betaling vooraf op het rekeningnummer IBAN NL06RABO0369435699 t.n.v. Kachelzaak Nederland B.V. De bestelde goederen worden gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van betaling. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd. Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden. c) contant aan de transporteur (rembours), deze optie kan meerkosten tot gevolg hebben.
7. Levering
Goederen worden afgeleverd bij het door de klant opgegeven adres tot aan de voordeur op de begane grond en voor zover de bezorger probleemloos, zonder risico op schade, kan komen met de palletwagen en er niet door partijen schriftelijk anders is overeengekomen. De door Focos Haardenspeciaalzaak opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever Focos Haardenspeciaalzaak derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn waarbinnen Focos Haardenspeciaalzaak alsnog de gelegenheid geboden wordt de overeenkomst na te komen. Een overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen recht tot het vorderen van enige schadevergoeding noch tot het weigeren van de goederen, noch tot de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Gebruikte kachels en haarden waaronder bijv. showroommodellen dienen altijd door de klant opgehaald te worden, op een vooraf overeen te komen locatie, zodat de klant deze zelf vóór afname goed kan beoordelen. Er wordt een afspraak met de klant gemaakt door de planningsafdeling van Focos Haardenspeciaalzaak. De klant (of een vertegenwoordiger van de klant) dient aanwezig te zijn op het moment van levering. In geval van afwezigheid komen de eventuele extra transportkosten voor rekening van de klant. Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door de transporteur. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@haardenspeciaalzaak.com. Focos Haardenspeciaalzaak is in principe uitsluitend actief in Europa en kan uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in deze regio gelegen is. Voor leveringen naar het buitenland of de Waddeneilanden zal een meerprijs gelden voor logistieke handelingen c.q. transport. Klant zal binnen maximaal 2 maanden nadat de goederen bij Focos Haardenspeciaalzaak in opslag gereed staan de bestelling afroepen en afnemen. Indien een langere afroeptermijn overeengekomen wordt kan Focos Haardenspeciaalzaak redelijke interne of externe opslagkosten in rekening brengen aan klant, tenzij anders overeengekomen. Indien klant na verloop van 2 maanden nog steeds niet over gaat tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Focos Haardenspeciaalzaak in rekening mogen worden gebracht.
8.Garantie
Focos Haardenspeciaalzaak garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. De garantie geldt voor tweedehands kachels gedurende een periode van drie maanden na levering, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Voor nieuwe kachels is de garantie van Focos Haardenspeciaalzaak beperkt tot de garantie die haar leverancier verleent. Voor gaskachels is dit normaliter een periode van 1 jaar. Voor houtkachels geldt normaliter een garantietermijn van 5 jaar. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Focos Haardenspeciaalzaak, de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. De garantie wordt voornamelijk verleend op het casco van de kachel of haard. Materiaal dat aan slijtage (of oververhitting en/of breuk) onderhevig is zoals glas, koord, emaille en het binnenwerk van een kachel is uitgesloten van garantie. Bij (natuur)stenen producten zoals schouwen dient bij levering van de goederen onmiddellijk een controle op eventuele gebreken plaats te vinden en dient Focos Haardenspeciaalzaak per omgaande op de hoogte gesteld te worden. Wanneer het door Focos Haardenspeciaalzaak geleverde product voorgeschreven is door een derde partij, geeft Focos Haardenspeciaalzaak geen garantie. Er kan slechts aanspraak gemaakt worden op garantie indien de afnemer volledig aan de betalingsverplichting voldaan heeft. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan klant in rekening gebracht worden.
9. Installatie en aansprakelijkheid
Klant is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de door Focos Haardenspeciaalzaak geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Haarden, kachels, schouwen en aanverwante artikelen dienen volledig veilig en brandvrij geïnstalleerd te worden conform de installatievoorschriften van de fabrikant welke altijd bijgeleverd worden. Indien een dergelijk voorschrift ontbreekt dient de klant deze op te vragen bij Focos Haardenspeciaalzaak. Klant kan voor installatie gebruik maken van een door Focos Haardenspeciaalzaak geselecteerde installatiepartner. De kosten voor installatie zullen door deze installatiepartner geoffreerd en in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Focos Haardenspeciaalzaak is beperkt tot het onder garantie opnieuw leveren of repareren van het artikel (of onderdeel) indien sprake is van een gebrek gedurende de garantietermijn zoals omschreven in artikel 8. In geen geval is Focos Haardenspeciaalzaak aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen door derden, waaronder tevens de eindgebruiker c.q. klant. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Focos Haardenspeciaalzaak in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade. Adviezen van Focos Haardenspeciaalzaak ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Focos Haardenspeciaalzaak is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten van Focos Haardenspeciaalzaak.
10. Geschillen & Klachten
 1. Focos Haardenspeciaalzaak beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Focos Haardenspeciaalzaak, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Focos Haardenspeciaalzaak, zal Focos Haardenspeciaalzaak naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
.