Vragen? Bel 06 14 76 85 61

Liever chatten? Wij zijn ook op Whatsapp bereikbaar!

Vragen? Klik op het icoon voor direct contact

Bellen voor houtkachel

Bellen

Algemene Voorwaarden

1. Contactgegevens en definities
Focos Haardenspeciaalzaak is onderdeel van Kachelzaak Nederland B.V. gevestigd te:

Kerkstraat 7
7667 PV Reutum
Kvk nr. 01128764

Focos Haardenspeciaalzaak, hierna ook te noemen leverancier, is bereikbaar op telefoonnummer 06 14 76 85 61 of via e-mailadres verkoop@haardenspeciaalzaak.com. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Focos Haardenspeciaalzaak en Klant (hierna ook te noemen consument of opdrachtgever) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Focos Haardenspeciaalzaak, voor de uitvoering waarvan door Focos Haardenspeciaalzaak derden dienen te worden betrokken.

2. Totstandkoming overeenkomst
De goederen met hun omschrijving die op de website van www.haardenspeciaalzaak.com terug te vinden zijn, vormen op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een bestelformulier in te vullen op de website van Focos Haardenspeciaalzaak om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Focos Haardenspeciaalzaak kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. De inhoud van alle aanbiedingsdocumenten, zoals tekeningen, beschrijvingen of specificaties, is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt overigens, dat deze zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Focos Haardenspeciaalzaak ontlenen.

3. Herroepingsrecht – Koop op afstand

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten. Overeenkomstig de wet koop op afstand heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten de gekochte goederen te beoordelen ‘zoals in een etalage’.

Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige goederen worden niet teruggenomen. Daarnaast kan Focos haardenspeciaalzaak het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de consument; dit geldt voor alle producten waarbij er opties en/of uitvoeringen zoals kleur, brandstof, branderbed of kaders zijn geselecteerd door de consument. Deze producten worden vervaardigd door de fabrikant conform de wensen van de consument en zijn derhalve niet meer tot een standaard product te reduceren.

 De klant die van het herroepingsrecht gebruik wenst te maken, moet binnen 14 dagen een volledig ingevuld retourformulier mailen naar verkoop@haardenspeciaalzaak.com. Bovendien dient hij vervolgens binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke en originele verpakking, samen met alle toebehoren op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar het op het retourformulier aangegeven retouradres. De retourservice via De Haardenspeciaalzaak bedraagt  ca. 75 euro per minipallet, voor een exacte prijsopgave gelieve contact te zoeken aangezien de transportkosten afhankelijk zijn van de omvang en gewicht van de levering en dus per bestelling kan variëren. Binnen 14 dagen na aanvaarding van de terugname zal De Haardenspeciaalzaak de betaalde som terugstorten.

4. Eigendomsoverdracht

Leverancier blijft volledig eigenaar van de door haar geleverde goederen tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de ontvangst van de goederen door de klant.

5. Prijzen

De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De leverings- of verzendingskosten (indien van toepassing) zijn aangegeven. Alle aanbiedingen en/of offertes gelden maximaal 30 dagen en zolang de voorraad strekt. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

6. Betaling/Facturatie

De opdrachtgever kan zijn bestelling betalen op de volgende wijze:
a) middels Ideal, na plaatsing van de bestelling via de website
b) middels betaling vooraf op het rekeningnummer IBAN NL06RABO0369435699 t.n.v. Kachelzaak Nederland B.V.
De bestelde goederen worden gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van betaling. Na deze termijn wordt de bestelling geannuleerd. Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.
c) contant aan de transporteur (rembours), deze optie kan meerkosten tot gevolg hebben

7. Levering

Goederen worden afgeleverd bij het door de opdrachtgever opgegeven adres tot aan de voordeur op de begane grond mits de bezorgdienst hier probleemloos, zonder risico op schade, kan komen met een palletwagen. Wanneer de voordeur niet via een verharde, vlakke weg bereikbaar is wordt de pallet zo dicht mogelijk bij de voordeur afgeleverd. Er wordt voor bezorging een afspraak met de klant gemaakt door de planningsafdeling van Focos Haardenspeciaalzaak. De klant (of een vertegenwoordiger van de klant) dient aanwezig te zijn op het moment van levering. In geval van afwezigheid komen de eventuele extra transportkosten voor rekening van de klant. Elke klacht betreffende schade aan (de verpakking van) de geleverde goederen dient schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende transportdocumenten op het moment van levering door de transporteur. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan de geleverde goederen dienen eveneens binnen 24 uur na levering per mail gemeld te worden op verkoop@haardenspeciaalzaak.com.  Als deze procedure niet gevolgd wordt kan Focos Haardenspeciaalzaak helaas geen aansprakelijkheid en/of schadeclaims erkennen en accepteren.

De door Focos Haardenspeciaalzaak opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient opdrachtgever Focos Haardenspeciaalzaak derhalve schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn waarbinnen Focos Haardenspeciaalzaak alsnog de gelegenheid geboden wordt de overeenkomst na te komen. Een overschrijding van de leveringstijd geeft opdrachtgever geen recht tot het vorderen van enige schadevergoeding noch tot het weigeren van de goederen, noch tot de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Gebruikte kachels en haarden waaronder bijv. showroommodellen dienen altijd door de klant opgehaald te worden, op een vooraf overeen te komen locatie, zodat de klant deze zelf vóór afname goed kan beoordelen.

Focos Haardenspeciaalzaak is in principe uitsluitend actief in Europa en kan uw bestelling enkel aanvaarden indien het leveringsadres in deze regio gelegen is. Voor leveringen naar het buitenland of de Waddeneilanden zal een meerprijs gelden voor logistieke handelingen c.q. transport.

Klant zal binnen maximaal 2 maanden nadat de goederen bij Focos Haardenspeciaalzaak in opslag gereed staan de bestelling afroepen en afnemen. Indien een langere afroeptermijn overeengekomen wordt kan Focos Haardenspeciaalzaak redelijke interne of externe opslagkosten in rekening brengen aan klant, tenzij anders overeengekomen. Indien klant na verloop van 2 maanden nog steeds niet over gaat tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Focos Haardenspeciaalzaak in rekening mogen worden gebracht.
8.Garantie
Klant is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de door Focos Haardenspeciaalzaak geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Haarden, kachels, schouwen en aanverwante artikelen dienen volledig veilig en brandvrij geïnstalleerd te worden conform de installatievoorschriften van de fabrikant welke altijd bijgeleverd worden. Indien een dergelijk voorschrift ontbreekt dient de klant deze op te vragen bij Focos Haardenspeciaalzaak. Klant kan voor installatie gebruik maken van een installateur uit het netwerk van Focos Haardenspeciaalzaak. De kosten voor installatie zullen door dit installatiebedrijf geoffreerd en in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Focos Haardenspeciaalzaak is beperkt tot het onder garantie opnieuw leveren of repareren van het artikel (of onderdeel) indien sprake is van een gebrek gedurende de garantietermijn zoals omschreven in artikel 8. In geen geval is Focos Haardenspeciaalzaak aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen door derden, waaronder tevens de eindgebruiker c.q. klant. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Focos Haardenspeciaalzaak in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade. Adviezen van Focos Haardenspeciaalzaak ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Focos Haardenspeciaalzaak is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten van Focos Haardenspeciaalzaak.
9. Installatie en aansprakelijkheid
Klant is zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de door Focos Haardenspeciaalzaak geleverde producten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Haarden, kachels, schouwen en aanverwante artikelen dienen volledig veilig en brandvrij geïnstalleerd te worden conform de installatievoorschriften van de fabrikant welke altijd bijgeleverd worden. Indien een dergelijk voorschrift ontbreekt dient de klant deze op te vragen bij Focos Haardenspeciaalzaak. Klant kan voor installatie gebruik maken van een door Focos Haardenspeciaalzaak geselecteerde installatiepartner. De kosten voor installatie zullen door deze installatiepartner geoffreerd en in rekening worden gebracht tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Focos Haardenspeciaalzaak is beperkt tot het onder garantie opnieuw leveren of repareren van het artikel (of onderdeel) indien sprake is van een gebrek gedurende de garantietermijn zoals omschreven in artikel 8. In geen geval is Focos Haardenspeciaalzaak aansprakelijk voor schades die ontstaan zijn door onjuiste installatie of behandeling van geleverde goederen door derden, waaronder tevens de eindgebruiker c.q. klant. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze non- conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van productaansprakelijkheid, dan is Focos Haardenspeciaalzaak in beginsel niet aansprakelijk voor gevolgschade. Adviezen van Focos Haardenspeciaalzaak ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen i.v.m. de door haar geleverde producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Focos Haardenspeciaalzaak is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met producten van Focos Haardenspeciaalzaak.
10. Geschillen & Klachten
  1. Focos Haardenspeciaalzaak beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Focos Haardenspeciaalzaak, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Focos Haardenspeciaalzaak, zal Focos Haardenspeciaalzaak naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
.